ក្រសួងចាប់ផ្តើមសិក្សាបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រួលក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម